Per a una alimentació sana

5 al Dia

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la campanya ‘5 al dia’ –organitzada per Mercabarna i l’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM)-, o de tercers que li hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:


Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit dels responsables de la campanya ‘5 al dia’ (Mercabarna i AGEM). La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.


‘5 al dia, fruites i hortalises per a una bona salut’ és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de Mercabarna i AGEM.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Mercabarna i AGEM o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Mercabarna i AGEM no seran responsables de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.


Mercabarna i AGEM donaran estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptaran les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) Mercabarna i AGEM els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que Mercabarna i AGEM accedeixin com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de ‘5 al dia’ seran recollides en un fitxer del qual és responsable Mercabarna i AGEM.


L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Mercabarna i AGEM a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).


L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Mercabarna i AGEM resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de Mercabarna, C/ Major de Mercabarna núm. 76, Centre Directiu , 5ª planta, 08040 Barcelona.


D'acord amb el que estableix la LOPD, s'informa els usuaris del web que les dades de navegació de l'usuari NO seran controlades per galetes (cookies).


Mercabarna i AGEM adopten les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.


Mercabarna i AGEM no garanteixen que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fan responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Mercabarna i AGEM, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Mercabarna i AGEM.


‘5 al dia’ no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquestes entitats.


Mercabarna i AGEM no garanteixen la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.


Mercabarna i AGEM es reserven el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.


L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.


Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

  • Campanya organitzada per:

    AGEMmercabarna
  • Amb la col·laboració de:

    Generalitat de Catalunya

Desenvolupat per:

Internext